BIP
A A A
BIP Gminna Przychodnia Dąbrowa Chełmińska

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Udostępnienie informacji publicznych w Gminnej Przychodni w  Dąbrowie Chełmińskiej odbywa się na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. Nr 112 poz.1198 z późniejszymi zmianami).

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

Informacja publiczna może być udostępniana:

  • w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych
  • przez zainstalowane w miejscach ogólnie dostępnych urządzenia umożliwiające zapoznanie się z tą informacją.


Informacja publiczna, która nie została udostępniona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, jest udostępniona na wniosek.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej składany jest:

  • na piśmie (należy pobrać wzór pisma - załączniki do pobrania u dołu strony)
  • lub ustnie - jedynie w zakresie informacji, które mogą być niezwłocznie udostępnione.


Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest przekazywana w formie ustnej lub pisemnej, bez pisemnego wniosku.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, podmiot zobowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji na wniosek, podmiot zobowiązany do jej udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę odpowiadającą tym kosztom.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznych, nieudostepnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej, należy złożyć w sekretariacie przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 38.

Szczegółowe informacje m.in. dot. Ustawy o dostępie do informacji publicznej znajdują się na stronie głównej BIP pod adresem www.bip.gov.pl w dziale AKTY PRAWNE

Załączniki do pobrania:



Opublikował: Piotr Paweł Karbowniczek
Publikacja dnia: 06.10.2015
Podpisał: dyr. Marcin Smykowski
Dokument z dnia: 24.09.2015
Dokument oglądany razy: 6 045
Wersje archiwalne tej strony
Wersja do druku





Warto wiedzieć: