BIP
A A A
BIP Gminna Przychodnia Dąbrowa Chełmińska

Prawa i obowiązki pacjenta

 1. Pacjent ma prawo do:
   a) świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej;
   b) wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej;
   c) informacji o swoim stanie zdrowia;
   d) wyrażenia zgody na udzielanie konkretnych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy po uzyskaniu odpowiedniej informacji;
   e) poszanowania intymności i godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych;
   f) zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.
   g) umierania w spokoju i godności;
   h) przestrzegania przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych innych praw wymienionych w Karcie Praw Pacjenta.
   i) zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
   j) uzyskania od lekarza pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki,
   k) dostępu na jego wniosek do dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której dokumentacja ta może być udostępniana,
   l) udostępnienie dokumentacji medycznej w formie kopii,
   m) zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby,
   n) dostępu do informacji o prawach pacjenta.

 2. Obowiązki pacjenta
  Przychodnia jest obiektem użyteczności publicznej. Korzysta z niej wielu pacjentów, niekiedy bardzo cierpiących. Obecność pacjenta w Przychodni nie może być powodem irytacji czy nawet pogorszenia samopoczucia pozostałych pacjentów i kłopotów personelu.

  W związku z tym pacjent zgłaszający się i przebywający na terenie Przychodni ma obowiązek:
   a) przestrzeganie obowiązujących przepisów w Przychodni, związanych z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych;
   b) stosowania się do zaleceń i wskazówek personelu Przychodni;
   c) nie zakłócanie spokoju innym pacjentom;
   d) dbanie o przedmioty wyposażenia Przychodni w czasie przebywania na jej terenie;
   e) stosowania się do ustalonego porządku pracy Przychodni, w tym ustalonej kolejności wchodzenia do gabinetu lekarskiego;
   f) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ppoż;
   g) dbania o higienę osobista przed zgłoszeniem do Przychodni
   h) powiadomić świadczeniodawcę w przypadku rezygnacji ze świadczenia opieki zdrowotnej w danym dniu;
   i) posiadać dowód tożsamości;

 3. Pacjentowi w szczególności zabrania się:
   a) wnosić i spożywać napoje alkoholowe oraz środki odurzające;
   b) palić tytoniu;
   c) żądać od personelu Przychodni wykonywania świadczeń nie związanych z leczeniem i pielęgnacją;
   d) uprawiać gier hazardowych oraz zajmować się handlem na terenie Przychodni.

 4. W przypadku powstania szkody z winy pacjenta, zobowiązany jest on do pokrycia kosztów jej naprawy.USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozporządzenie Ministra Zdrowia z Dnia 21.12.2006r w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. nr 247 poz 1819).
USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.Opublikował: Piotr Paweł Karbowniczek
Publikacja dnia: 30.09.2015
Podpisał: dyr. Marcin Smykowski
Dokument z dnia: 24.09.2015
Dokument oglądany razy: 5 734
Wersje archiwalne tej strony
Wersja do druku

Warto wiedzieć: