BIP
A A A
BIP Gminna Przychodnia Dąbrowa Chełmińska

Uwaga! Bezpłatne szczepienia przeciw grypie sezonowej! Lista uprawnionych

05.10.2021

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie sezzonowej Zapraszamy do bezpłatnych szczepień przeciw grypie sezonowej. Szczepienia odbywają się w przychodniach w Czarżu, Ostromecku i Dąbrowie Chełmińskiej. Nie jest wymagana rejestracja przez centralny system.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 bezpłatnymi szczepieniami obejmuje się osoby urodzone nie później niż w 1946 roku oraz:

  • osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie;

  • osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;

  • osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium;

  • nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia oraz inne osoby zatrudnione w uczelni;

  • studentów i doktorantów uczestniczących, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów;

  • osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego;

  • osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794 i 803) lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;

  • pacjentów:
    a) zakładu opiekuńczo-leczniczego,
    b) zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego,
    c) hospicjum stacjonarnego lub domowego,
    d) oddziału medycyny paliatywnej;

  • osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;

  • osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;

  • funkcjonariuszy albo żołnierzy:
    - Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
    - Policji,
    - Straży Granicznej,
    - Straży Marszałkowskiej,
    - Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
    - Agencji Wywiadu,
    - Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
    - Służby Wywiadu Wojskowego,
    - Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
    - Służby Celno-Skarbowej,
    - Państwowej Straży Pożarnej,
    - Służby Ochrony Państwa,
    - Służby Więziennej,
    - Inspekcji Transportu Drogowego,
    - straży ochrony kolei,
    - straży gminnej (miejskiej),
    - członków ochotniczych straży pożarnych,
    - ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze;

  • Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.
Opublikował: Piotr Paweł Karbowniczek
Publikacja dnia: 05.10.2021

Dokument oglądany razy: 192
« inne aktualności